اکسترودر PVC – بخش اول

اکسترودر دوماردون

اکسترودر PVC دارای دو ماردون یکسان هستند که در یک سیلندر منطبق محصور شده اند. این مقاله که در دو بخش تدوین گردیده است و به بررسی اکسترودر PVC دو ماردون میپردازیم. ماردون ها در سیلندر می توانند بصورت موازی یا مخروطی باشند. در ابتدای طول ماردون اکسترودر کونیکال، مواد پی وی سی منتقل می […]