خط تولید گرانول PE/PP

خط تولید گرانول
اکسترودر پلاس
خط تولید گرانول PE/PP

خط تولید گرانول PE/PP و مستربچ پلیمری، کامپوند ها و انواع گرانولهای پلیمری اصلی ترین محصول تولیدی اکسترودرهای همسوگرد co-rotating twin screw extruder هستند. این خطوط تولید بر اساس نوع پلیمر مصرفی به دو نوع پایین خطی آب خنک کن و هوا خنک کن تقسیم بندی می شوند. اکسترودرهای همسوگرد با پایین خط آب خنک کن به دو دسته عمده تولید رشته ای و دانه عدسی تقسیم میشوند.

اکسترودرها بر اساس قطر مارپیچ و نسبت قطر به طول یا L/D نامگذاری می شوند. مهمترین عامل انتخاب قطر ماردون مقدار خروجی و پلیمر مصرفی میباشد. عامل دیگر تاثیرگذار بر مقدار خروجی نسبت طول به قطر مارپیچ همسوگرد است که به L/D معروف است.

ماردون اکسترودرهای همسوگرد سگمنتال هستند که به کاربر این امکان را می دهد تا بتوانند با تغییر نوع پلیمر خود بیشترین خروجی را با تغییر آرایش سگمنتها از اکسترودر بگیرد. خروجی اکسترودرهای همسوگرد با پلیمرها ورودی و نوع محصول خروجی و افزودنیها تغییر می کند. ولی بطور میانگین در زیر به خروجی هر اکسترودر اشاره شده است. اکسترودرهای همسوگرد بر اساس قطر ماردون و نوع مصرف به دو گروه عمده آزمایشگاهی و صنعتی تقسیم بندی می شوند:

اکسترودر همسوگرد آزمایشگاهی

  1. اکسترودر همسوگرد با قطر مارپیچ 20 میلیمتر با خروجی 5-2 کیلو در ساعت
  2. نوع دوم اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون 35 میلیمتر با خروجی 60-30 کیلو در ساعت

اکسترودرهمسوگرد صنعتی PE/PP

  1. تهیه اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون 50 میلیمتر با خروجی 150-60 کیلو در ساعت
  2. تامین اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون 65 میلیمتر با خروجی 250-140 کیلو در ساعت
  3. واردات اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون 75 میلیمتر با خروجی400-250 کیلو در ساعت
  4. اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون 95 میلیمتر با خروجی 800-400 کیلو در ساعت

اکسترودر کونیکال تولید گرانول PVC

  1. خط تولید گرانول PVC با اکسترودر کونیکال 55/110 میلیمتر با خروجی زیر 200 کیلو
  2. بسیار پر مصرف، اکسترودر کونیکال 65/132 میلیمتر با خروجی 200-300 کیلو
  3. پیشنهاد پر قدرت اکسترودر کونیکال 80/156 میلیمتر با خروجی بیشتر از 300 کیلوگرم بر ساعت

اکسترودر پلاس مشاور شما در تهیه و خرید مناسبترین خط تولید گرانول با اکسترودر همسوگرد از چین و ارائه اقتصادی ترین فرمول تولیدشما میباشد.