خط تولید گرانول

خط تولید گرانول و مستربچ 

کامپوند ها، مستربچها و انواع گرانولهای پلیمری اصلی ترین محصول تولیدی اکسترودرهای همسوگرد co-rotating twin screw extruder و اکسترودرهای کونیکال Conical هستند. که بر اساس نوع پلیمر مصرفی به دو نوع پایین خطی آب خنک کن و هوا خنک کن تقسیم بندی می شوند. اکسترودرهای تولید رشته ای و دانه عدسی.

اکسترودرها بر اساس قطر مارپیچ خود نامگذاری می شوند. و مهمترین عامل انتخاب قطر ماردون مقدار خروجی و پلیمر مصرفی است. عامل دیگر تاثیرگذار بر مقدار خروجی نسبت طول به قطر مارپیچ همسوگرد است که به L/D معروف است.

ماردون اکسترودرهای همسوگرد سگمنتال هستند که به کاربر این امکان را می دهد تا بتوانند با تغییر نوع پلیمر خود بیشترین خروجی را با تغییر آرایش سگمنتها از اکسترودر بگیرند. خروجی اکسترودرهای همسوگرد با پلیمرها ورودی و نوع محصول خروجی و افزودنیها تغییر می کند. ولی بطور میانگین در زیر به خروجی هر اکسترودر اشاره شده است. اکسترودرهای همسوگرد بر اساس قطر ماردون و نوع مصرف به دو گروه عمده آزمایشگاهی و صنعتی تقسیم بندی می شوند:

 • اکسترودر همسوگرد آزمایشگاهی:

 1. اکسترودر همسوگرد با قطر مارپیچ ۲۰ میلیمتر با خروجی ۵-۲ کیلو در ساعت
 2. نوع دوم اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون ۳۵ میلیمتر با خروجی ۶۰-۳۰ کیلو در ساعت
 • اکسترودرهمسوگرد صنعتی:

 1. تهیه اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون ۵۰ میلیمتر با خروجی ۱۵۰-۶۰ کیلو در ساعت
 2. تامین اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون ۶۵ میلیمتر با خروجی ۲۵۰-۱۴۰ کیلو در ساعت
 3. واردات اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون ۷۵ میلیمتر با خروجی۴۰۰-۲۵۰ کیلو در ساعت
 4. اکسترودر همسوگرد با قطر ماردون ۹۵ میلیمتر با خروجی ۸۰۰-۴۰۰ کیلو در ساعت
 • اکسترودر کونیکال تولید گرانول:

 1. ساخت اکسترودر کونیکال ۵۱/۹۰ میلیمتر با خروجی
 2. بسیار پر مصرف، اکسترودر کونیکال ۶۵/۱۳۲ میلیمتر با خروجی
 3. پیشنهارد پر قدرت اکسترودر کونیکال ۸۰/۱۵۶ میلیمتر با خروجی

 

اکسترودر پلاس مشاوره شما در تهیه و خرید مناسبترین خط تولید گرانول و ارائه اقتصادی ترین فرمول تولیدشماست.

خط تولید گرانول

اکستودرپلاس