خط تولید شلنگ پزشکی

خط تولید لوله پزشکی

خط تولید تجهیزات پزشکی

اکستودرپلاس